Πολιτική Newsletter

 

Αξιότιμη κυρία, κύριε, για την μεταξύ μας επικοινωνία δηλώσατε πως είστε φυσικό πρόσωπο.
Στην περίπτωση που είστε ανήλικος και κάτω των 16 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας για οδηγίες σχετικά με την γονική συναίνεση που απαιτείται.
∆ιαφορετικά, πρόκειται να συναινέσετε στα κάτωθι :
Χρόνος διατήρησης στοιχείων σας :
Τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν στην εταιρεία μας και μόνον για διάστημα 3 ετών πριν προβούμε στην διαγραφή αυτών.
Σκοπός διατήρησης :
Τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν αποκλειστικά και μόνο για παρακολούθηση του αιτήματός σας.
Τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού 679/2016 [GDPR]:
1.  Στην ενημέρωση (αρ 12, 13, 14)
– Αρχή διαφάνειας, σύννοµης και θεµιτής επεξεργασίας ∆ιάκριση: συλλογή των προσωπικών δεδοµένων από το ίδιο το υποκείµενο ή όχι Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο υποκείµενο επεξεργασίας (πχ ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, σκοπούς και νοµική βάση επεξεργασίας κ. α.)
2.  Στην πρόσβαση (αρ 14)
– Λήψη επιβεβαίωσης για την επεξεργασία ή µη των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείµενο επεξεργασίας. Εάν υφίστανται επεξεργασία τότε δύναται να ασκήσει το δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα αυτά.
3.  Στην διόρθωση (αρ 15)
– ∆ικαίωµα του υποκειµένου επεξεργασίας να απαιτήσει τη διόρθωση ανακριβών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν είτε τη συµπλήρωση ελλιπών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
4.  Στην λήθη (αρ 16)
– ∆ικαίωµα του υποκειµένου επεξεργασίας να αιτηθεί τη διαγραφή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για τους αναφερόµενους στον κανονισµό λόγους. Περιορισµός ∆ικαιώµατος στη λήθη : ύπαρξη νοµικής υποχρέωσης προς εξυπηρέτηση δηµοσίου συµφέροντος, δικαιώµατα άλλων προσώπων, σκοποί επιστηµονικής ή ιστορικής έρευνας που επιβάλλουν τη διατήρηση των δεδοµένων
5.  Στον περιορισµό της επεξεργασίας (αρ 18)
– Το υποκείµενο της επεξεργασίας δύναται να αιτηθεί τον περιορισµό της επεξεργασίας όταν ισχύει ένας από τους περιοριστικά αναφερόµενους στον κανονισµό λόγους.
6.  Στην φορητότητα των δεδοµένων σας (αρ 20)
– ∆ικαίωµα του υποκειµένου να λαµβάνει τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας και να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδοµένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
7.  Στην εναντίωση (αρ 21, 22)
– Το υποκείµενο της επεξεργασίας δικαιούται να αντιτάσσεται ανά πάσα στιγµή και για λόγους που σχετίζονται µε την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων, όταν η επεξεργασία αυτή εδράζεται είτε σε εκπλήρωση σκοπού δηµοσίου συµφέροντος είτε στην ικανοποίηση εννόµου συµφέροντος
– Το υποκείµενο της επεξεργασίας έχει το δικαίωµα να µην υπόκειται σε απόφαση που λαµβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννοµα αποτελέσµατα που το αφορούν ή το επηρεάζει σηµαντικά µε παρόµοιο τρόπο
Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών αυτής της συναίνεσης, επικοινωνήστε με την υπεύθυνη κα ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@hghotel.gr
ή γράψτε μας στη διεύθυνση: HYDRAMA GRAND HOTEL Αγίας Βαρβάρας 11, ΤΚ 66131 ΔΡΑΜΑ
ή καλέσετε μας στο τηλέφωνο +30 25210 33322

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων